Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Zmiany w Wewnatrzszkolnych Zasadach Oceniania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad Statutem Szkoły, Uchwałą nr 16/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie z dnia 05.04.2018r. wprowadza się zmiany do Statutu:

DZIAŁ XII Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Rozdział 7, §135 ust. 10
otrzymuje brzmienie: „Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braku ocen obowiązkowych z danego przedmiotu w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. W przypadku niedotrzymania terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną”.

Rozdział 7, §135 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Uczeń ma możliwość poprawy wszystkich ocen określonych w PZO jako obowiązkowe, na zasadach i w terminie określonym w PZO. Każdą wyższą ocenę uzyskaną podczas poprawy wpisuje się do dziennika i jest ona brana (jako jedyna) do wyznaczenia średniej ważonej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej”.

Rozdział 7, §135 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tworzą jednolite Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych przedmiotów”.

Rozdział 7, §135 ust. 19 otrzymuje brzmienie: „Na okres przerw świątecznych, ferii i długich weekendów nauczyciele nie zadają prac domowych”.

Dopisuje się paragraf o treści: „Uczeń w przypadku otrzymania półrocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej, ma obowiązek poprawy tej oceny na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu, w terminie do końca marca danego roku szkolnego. W szczególnych przypadkach nauczyciel może przedłużyć ten termin”

Rozdział 14, §145 dopisano ust. 2 w brzmieniu: „uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu wyższą niż przewidywana w przypadku gdy w dniu wystawienia oceny klasyfikacyjnej średnia ważona wskazuje ocenę wyższą”.

Rozdział 14, §145 dopisano ust. 3 w brzmieniu: „uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu niższą niż przewidywana w przypadku gdy w dniu wystawienia oceny klasyfikacyjnej średnia ważona wskazuje ocenę niższą”.

Rozdział 15, §146 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności, uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego”.


Wszystkie zmiany zostają wprowadzone do Przedmiotowych Zasad Oceniania, które ustalane są dla każdego z przedmiotów.