Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Uwaga Rodzice i Opiekunowie!

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z wejściem w życie dyrektywy europejskiej 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Państwa i państwa dzieci.
INFORMACJA
dla uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych
o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków (nr tel. 76/8319446, e-mail: zsp.przemkow@wp.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach:
• realizacji obowiązku szkolnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e), art. 9 ust. 2 lit. b) oraz g) RODO, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
• zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia placówki poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
• Ubezpieczenia grupowe,
• Dostawcy usług BHP,
• Dostawcy usług medycznych;
• Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

5) w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa dane mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nienależących do UE,

6) Dane osobowe przechowywane będą przez:
• Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wykazane w przepisach zewnętrznych i wewnętrznych tj. gromadzone w celu realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokumentacji przebiegu nauczania, dzienniki pozostałych zajęć oraz organizacji zajęć dodatkowych i opiekuńczych w placówce na podstawie przepisów prawa.
• zapis z monitoringu przechowywany będzie do nadpisania, ale nie dłużej niż 3 miesiące, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
• w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.

7) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Przemkowie